Prima
Prima / CANCELARIA DE STAT / INSTITUŢII SUBORDONATE
Organizaţii, instituţii şi întreprinderi subordonate Cancelariei de Stat
Tipar Tipar

Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

 

CIORICI Ştefan
Anticamera

250-138
250-108

BAZA Auto

 

NAGHIŢ Mihail
Anticamera
Dispecerat

746-264
746-220
744-389

Î.S. „Palatul Republicii”

 

NIREAN Tudor
Anticamera

232-613
234-733

Î.S. „Cantina Cancelariei de Stat”

 

CĂRĂUȘU Constantin

240-021

Î.S. „Pensiunea din Holercani”

 

PALMĂ Efim

276-114

Î.S. Editura „Universul”

 

GABURA Iurie
Anticamera

237-773
233-521

Î.S. Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”

 

DARIE Vladimir
Anticamera

232-669
233-428

Î.S. Complexul „Casa Presei”

 

 

URMAŞ Andrei
Anticamera

234-337
234-317

Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare

 

VASILIEV Evgheni
Anticamera

271-112
278-317

Centrul de Telecomunicaţii Speciale

 

POPOVICI Serghei
Anticamera

820-924
820-900

Centrul de Guvernare Electronică

 

ŢURCANU Iurie
Anticamera

250-234
250-544

CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE

(1) Consiliul de administraţie este organul colegial de administrare a întreprinderii, reprezintă interesele statului şi îşi exercită activitatea în conformitate cu prezenta lege şi Regulamentul consiliului de administraţie al întreprinderii de stat aprobat de fondator.

(2) În componenţa consiliului de administraţie, în mod obligatoriu, intră reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, care vor constitui majoritatea, reprezentanţi ai fondatorului şi ai colectivului de muncă. De asemenea, pot intra şi reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, specialişti în domeniul de activitate al întreprinderii, specialişti în economie şi în drept.

(3) Componenţa numerică a consiliului de administraţie se stabileşte de către fondator în funcţie de indicii economico-financiari ai întreprinderii şi va fi dintr-un număr impar, nu mai mic de 3 persoane. Componenţa numerică a consiliului se specifică în Regulamentul consiliului de administraţie.

(4) Consiliul de administraţie se constituie de către fondator, pe un termen de pînă la 3 ani, ţinîndu-se cont de propunerile Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi ale colectivului de muncă. Preşedintele consiliului de administraţie este desemnat de către fondator. Membrul consiliului de administraţie poate fi concomitent membru al consiliului de administraţie a cel mult 3 alte întreprinderi de stat.

(5) Membrii consiliului de administraţie participă la activitatea acestuia prin cumul cu funcţia lor de bază.

(6) Membru al consiliului de administraţie nu poate fi persoana declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

(7) Membrii consiliului de administraţie, în conformitate cu legislaţia, răspund solidar faţă de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea hotărîrilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, statutul întreprinderii şi Regulamentul consiliului de administraţie. Membrul consiliului de administraţie care a votat împotriva unei astfel de hotărîri este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat protestul lui. Este absolvit de răspundere şi membrul consiliului de administraţie care nu a participat la şedinţă, dacă în decursul a 7 zile după ce a aflat sau trebuia să afle despre o asemenea hotărîre, el a înmînat preşedintelui consiliului de administraţie un protest în scris. Membrul consiliului de administraţie poate fi scutit de repararea prejudiciilor cauzate de el în timpul îndeplinirii obligaţiunilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor întreprinderii, indicaţiilor în scris ale autorităţii pe care o reprezintă, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială, sau a acţionat în limitele unui risc normal de producţie sau de gestiune. Demisia sau destituirea membrului consiliului de administraţie nu-l scuteşte de obligaţia de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

(8) Consiliul de administraţie:

a) aprobă programul de perspectivă al dezvoltării şi planurile anuale ale întreprinderii;

b) ia măsuri ce vor asigura integritatea şi folosirea eficientă a bunurilor întreprinderii;

c) soluţionează, de comun acord cu fondatorul, chestiunile referitoare la intrarea întreprinderii în asociaţii şi alte uniuni şi ieşirea ei din ele;

d) aprobă devizul anual de venituri şi cheltuieli, darea de seamă contabilă şi contul veniturilor şi pierderilor;

e) prezintă fondatorului raport cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare;

f) adoptă decizii cu privire la obţinerea, acordarea şi folosirea creditelor în mărimea stabilită de fondator;

g) prezintă fondatorului propuneri privind modificarea şi completarea statutului întreprinderii, reorganizarea şi lichidarea întreprinderii;

h) propune fondatorului candidatura administratorului întreprinderii;

i) aprobă, la propunerea administratorului, repartizarea profitului net anual al întreprinderii.

(9) În statutul întreprinderii pot fi prevăzute şi alte atribuţii ale consiliului de administraţie care nu vin în contradicţie cu legislaţia.

(10) Consiliul de administraţie nu are dreptul să intervină în activitatea desfăşurată de administrator, conform contractului.

(11) Membrul consiliului de administraţie se revocă de către fondator în caz de:

a) încălcare a legislaţiei;

b) expirare a termenului împuternicirilor (alegerii);

c) lichidare a întreprinderii;

d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

(12) Şedinţele consiliului de administraţie se convoacă de preşedintele consiliului sau, în lipsa lui, de unul din membri în caz de necesitate, însă nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea de zi şi materialele respective se aduc la cunoştinţa membrilor consiliului cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua şedinţei.

(13) Şedinţa consiliului de administraţie se consideră deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii acestuia. Hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă dacă statutul sau Regulamentul consiliului de administraţie nu prevede cote mai mari de voturi. Şedinţa consiliului de administraţie se consemnează în proces-verbal, care se semnează de toţi membrii consiliului participanţi la şedinţă.

 

Componenţa nominală ale consiliilor de administrare ale întreprinderilor de stat subordonate Cancelariei de Stat

     
Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
Prima / CANCELARIA DE STAT / INSTITUŢII SUBORDONATE
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 09.02.2016
Vizitatori: 511193
 
Tel.
Fax (+373) 022 242 696
 
Creat de Brand.md
 

Sus