DOMENIILE DE COMPETENŢĂ

Сoordonarea politicilor și planificarea strategică

Gestionarea asistenței externe

Reforma administrației publice

Monitorizarea controalelor de stat

                                                  https://controale.gov.md

Politicile de descentralizare

                                       www.descentralizare.gov.md

Reintegrarea ţării

                                            http://www.gov.md/ro/biroul-pentru-reintegrare

Politici în domeniul diasporei

Cadrul normativ:

HG pentru aprobarea Strategiei nationale ”Diaspora-2025” si a Planului de actiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea acesteia http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363576

Raport de activitate al Biroului pentru relații cu diaspora al Cancelariei de Stat - un an de la creare

 

                                         www.brd.gov.md

Protecţia drepturilor copiilor

                                          www.cnpdc.gov.md

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

                                        www.antitrafic.gov.md

Pregătirea şedinţelor de Guvern

Cadru normativ:

 

Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312895)

 

Hotărîrea Guvernului nr. 34 din 17 ianuarie 2001 „Despre aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova” (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296154)

 

Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329849)

  

Link-ul spre ordinile de zi şi procesele-verbale ale şedinţelor de Guvern:http://gov.md/ro/advanced-page-type/sedinte-de-guvern